YT_TheGeneration

                                                                            YaTewlidTheGeneration

 
 
በ1979 የኢ.ኤል.ኤፍና የወያኔ አባላት በመባል አ.አ. በደርግ  የተገደሉ
ተራ ቁ. ስም ከነአባት ከ/ቀበሌ መግለጫ
1 አቶ ዓሊ አህመድ ዓሊ
2 አቶ አበራ ጫካ ባቲ
3 አቶ አስፋው ወ/ሰማያት
4 አቶ በላይ በርሄ
5 አቶ በቀለ ይማም ገመቹ
6 አቶ ፋሲካ ታደሰ መታፈሪያ
7 ኮ/ሌ ገ/ዮሐንስ አስፋው
8 አቶ ገዛኸኝ ካሣሁን
9 አቶ ጌቱ ገ/ሚካኤል ወ/መድህን
10 አቶ ሀብቱ አርአያ
11 አቶ ኃይለየሱስ አመኑ በየነ
12 አቶ ሀይረዲን ጀማል
13 አቶ ጀማል ሙሣ ደመቀ
14 ኮ/ሌ ካሣዬ ወልደአብ
15 አቶ ከበደ ደምሴ
16 ባሻ ከበደ አስፋው ወሌ
17 አቶ ከድር በርታ መንገሻ
18 አቶ ኪዳኔ ተስፋዬ ገ/እግዚአብሔር
19 አቶ ካሳሁን ማሩ ቀልቦ
20 አቶ ሙሄ አብዶ
21 ወ/ር ሙሉጌታ ሐጎስ
22 አቶ መስፍን ታመነ ካሣ
23 አቶ ሙሉጌታ ደምሴ ሸምሮ
24 አቶ ምንሹ ባህሩ ሸዋነህ
25 አቶ መኮንን ተወልደ ገብሩ
26 አቶ ሰለሞን ሀ/ሚካኤል ሀብቱ
27 አቶ ሸዋ ከበደ ነቅንቅ
28 አቶ ታደሰ ገ/እግዚአብሔር
29 100/አ ይገዙ ዋቄ
30 አቶ ይስሃቅ ኃይሌ ዘለቀ
 

ማስታወሻ

የተከበራችሁ ጎብኚዎቻችን የሰማዕታቱ መታሰቢያ ድረ ገጽ

ለጊዜው በአገኘነው መረጃ የተዘጋጀ በመሆኑ፦

  • ያልተካተቱ ወገኖች ካሉ
  • የስም ስህተት ካለ
  • ስማቸው የተካተተው የተሟላ አድራሻ ካላችሁ
  • የሰማህታቱ ፎቶ ያላችሁ
  • ተጨማሪ መረጃ ያላችሁ
  • የምታውቁት የመረጃ ምንጭ ካለ
  • በስህተት በሕይወት ያሉ ተጽፈው ከሆነ

በአጠቃላይ ይህ ድረ ገጽ ሊሟላና ሊዳብር የሚችለው በተለይ በሕይወት ባሉት

የዚያ ትውልድ አካላት ትብብርና ድጋፍ በመሆኑ ማንኛውንም አስተያየታችሁንና

ትብብራችሁን ትልኩልን ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን።

እትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!

Long Live Ethiopia!

......ያ ትውልድ......
ታሪካችሁ ህያው ነው!

The Generation is Immortal!

 

እኛን ማግኘት/Contact us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

703 300 4302